Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (2024)

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (1)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 1/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 1

GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN NILAI – NILAIMURNI

Intisari KandunganPenghargaan

2

Takri G!"#a!isasi$

%akt"r Ber!aku Dan Perke&#angan G!"#a!isasi

$

Se'arah G!"#a!isasi(

Kesan Perke&#angan G!"#a!isasi)

Kesan Baik

)Kesan Buruk

*2

Takri Ni!ai+Ni!ai Murni*,

Ni!ai Murni - Se#e!u& Dan Se!e.as G!"#a!isasi

*,

Keruntuhan Ta&adun Insaniah /Ni!ai Murni DanM"ra!0 2$

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (2)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 2/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 2

Pun1a Keruntuhan Ni!ai+Ni!ai Murni Dan M"ra!Masarakat $3Langkah+Langkah Mengatasi Keruntuhan KeruntuhanAkh!ak Dan M"ra! Masarakat

$$Usaha Dan Langkah Mengatasi Ge'a!a S"sia!

Se1ara Lahiriah $$Usaha Dan Langkah Mengatasi Ge'a!a S"sia!

Se1ara R"haniah $4

5u#ung+Kait Antara Perke&#angan G!"#a!isasi DanPe&#angunan Ni!ai+Ni!ai Murni Dan Akh!ak

63

Kesi&.u!an6*

Ru'ukan 7 Bi#!i"gra862

Penghargaan

Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para pembaca sekalian,

terutama kepada Puan Norliah Kudus, Pensyarah bagi kursus Pembangunan Sosio-

Ekonomi Malaysia, dan rakan-rakan seperjuangan sekalian Alhamdulillah, dengan i!in

dan bantuan Allah s"t yang Maha #erkuasa keatas hamba-hamba-Nya, dapatlah jua kami

menyiapkan kertas kerja bagi kursus ini, yang bertajuk Globalisasi Dan Pembangunan

Nilai-Nilai Murni, tajuk yang dihasilkan dari ilham dan bimbingan Puan Norliah

sendiri $esungguhnya, kami sendiri amat merasakan ketidakmampuan untuk

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (3)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 3/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni %

menyiapkan kertas kerja ini dalam masa yang ditetapkan, apatah lagi berbagai topik

disentuh, menyebabkan bermacam-macam perkara perlu dititik beratkan

Namun, dengan berkat para guru, ibubapa dan bimbingan rakan, serta tidak

dilupakan pada Allah yang Maha $egala-galanya &anpa-Nya, segala hasil usaha kami

tidak akan kemana, tetapi dengan harapan yang menggunung tinggi, serta dari kesedaran

kami baha"a kami cukup lemah, sehingga tak akan mampu melakukan apa-apa tanpa

i!in dan kurnia-Nya &erima kasih &uhan, pimpinlah kami, janganlah 'ngkau tinggal dan

biarkan kami terkapai-kapai, disebabkan hijab oleh dosa-dosa kami pada-Mu, &uhanku

(arapan kami, dengan berakhirnya kertas kerja ini, ia bukan sekadar omongan

kosong, marilah kita mengaplikasi dan memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan,

seperti yang telah dihuraikan, agar ditengah perkembangan globalisasi yang kian

membangun ini, dapatlah kita men!ahirkan satu masyarakat yang tetap berpegang teguh

dengan keyakinan kepada &uhan, agama dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya, serta

nilai-nilai murni yang disuburkan dengan s)at-si)at mahmudah, hasil dan natijah solat

yang khusyuk, dan hati yang baik, serta na)su yang terpuji lagi terpimpin *nsyaAllah

GLOBL!SS! DN PEMBNG"NN N!L! # N!L!

M"$N!

%akri& Globalisasi

Globalisasi merujuk kepada perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan

yang disebabkan oleh kepesatan atau kepantasan perkembangan teknologi maklumat

$egala modal, tenaga manusia, kemahiran dan nilai menyeberangi sempadan dalam masa

yang begitu singkat Perubahan yang meliputi skop yang luas ini dihubungkan dengan

kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (4)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 4/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni +

&erdapat 2 pandangan tentang globalisasi

1 globalisasi merupakan sesuatu yang ber)aedah, iaitu kunci kepada pembangunan

ekonomi dunia pada masa depan

2 globalisasi dilihat sebagai sesuatu yang akan meningkatkan jurang perbe!aan di dalam

negara antara bandar dengan luar bandar dan antara negara di dunia negara maju dan

negara membangun, menyekat peluang pekerjaan, merendahkan tara) hidup dan

menghindarkan perkembangan sosial

'ak(or Berlaku Dan Perkembangan Globalisasi

)* Pen+a+ahan Bara( Di Seluruh Dunia

$eperti yang dimaklumi oleh segenap masyarakat baha"a, hampir tidak

ada dari permukaan bumi ini yang tersisa dari di!alimi oleh #arat semasa .aman

Penerokaan hinggalah .aman *mperialisme, yang menyaksikan penduduk peribumi

dikerah dan dieksploitasi sesuka hati, demi menjayakan kepentingan-kepentingan

penjajah (asilnya, seluruh dunia terkesan dengan #arat, dimana sistem pentadbiran,

politik, ekonomi, sosial dan perundangan, semuanya dirombak dan di#aratkan

Generasi perbumi seterusnya, mendapat pendidikan yang berorientasikan #arat dengan

menganggap #arat adalah segala-galanya, yang terkuat, yang termaju, bertamadun dan

hebat /esan dari itu, generasi-generasi peribumi seterusnya amat dan sangat taksub

terhadap #arat, bahkan menganggapnya sebagai kiblat kemajuan dan ketamadunan

Natijahnya, globalisasi yang dicanang dan dipelopori #arat, diterima dengan baik oleh

negara-negara yang telah dijajah ini $ebenarnya, penjajahan telah melemah dan

mematikan akar semangat perjuangan bangsa, buktinya, bangsa-bangsa empayar dahulu

seperti &urki, Arab dan 0hina serta tak dilupakan bangsa Melayu, telah lemah apabila

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (5)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 5/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni

bertentang dengan #arat, kerana segala sistem yang membangunkan bangsa tersebut

telah dieksploitasi dan diubah oleh #arat, sehingga tak mampu bangun kembali

* Pengaruh Bara( %erhadap Poli(ik, Ekonomi Dan Sosial Masyaraka( Dunia

Dunia hari ini menyaksikan baha"a #arat sedang berada di pundak

kejayaan, dimana mereka adalah pencatur bumi, segala-galanya dika"al dan dipegang

oleh mereka $istem politik, sistem ekonomi, sistem sosial masyarakat hari ini, tidak

kira dimana-mana semuanya berpaksikan kepada #arat alaupun berbagai

kepincangan dan pergolakan berlaku, disebabkan pengenalan dan percanggahan

pendapat kepada sistem-sistem tersebut, masyarakat dunia tetap bertegas dengan

memandang baha"a itulah sistem terbaik, contohnya demokrasi dan ekonomi

berasaskan riba Mereka berkuasa untuk menaikkan dan menjatuhkan bangsa-bangsa

lain diba"ah telunjuk mereka, contohnya, mereka menaikkan *srael dengan meletakkan

Palestin sebagai tanah untuk bangsa *srael yang merempat didunia ini Mereka juga

menjatuhkan bangsa-bangsa yang tidak disukai atau yang menentang, sama ada

terhadap mereka mahupun para sekutunya, seperti A)ghanistan, *ra3 dan $yria

'konomi #arat dijadikan ikutan dan dijadikan sandaran nilai mata"ang negara masing-

masing, demi kepentingan mereka terhadap #arat #egitu juga, sistem sosial

masyarakat dicerobohi dengan budaya-budaya yang bertentangan dengan kesejahteraan

dan )itrah manusia, seperti budaya kuning, lucah dan buruk, lantas menyebabkan muda-

mudi harapan bangsa hancur dibelai na)su mereka sendiri #olehkah diharapkan kepada

bangsa yang sudah rosak keturunan dan peribadi mereka, untuk menegakkan agama

dan kemuliaan negara4 &idak mungkin sama sekali, buktinya 5asulullah sangat

menjaga kesucian keturunan keluarganya dan para sahabat, lalu tersaksilah dihadapan

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (6)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 6/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 6

mata kita, lahir satu bangsa yang sangat cinta dan takutkan &uhan, dan bersemangat

luar biasa hingga 7 dunia ditangan mereka, sedang dunia tidak terlekat didalam hati

mereka langsung

* Pemodenan Dunia Dan Konsep %amadun Manusia %anpa Sempadan

5ealiti dunia yang harus diakui di kala kita menyelusuri abad ke-21 ini ialah,

dunia pesat membangun dalam teknologi in)ormasi, teknologi satelit, dan multimedia,

yang memberi impak luar biasa terhadap masyarakat disegenap pelusuk dunia &idak

ada yang tidak terkesan dengannya, terutama di!aman ini 8rang yang tidak ada

tele9isyen dan radio dianggap ketinggalan !aman dan jumud, termasuk dikampung,

malahan suasana sekarang meletakkan perlunya teknologi sebagai sumber hiburan,

seperti Astro /ehidupan manusia hari ini juga sangat bergantung kepada perkakasan

elektronik dan perhubungan, menyebabkan interaksi antara manusia, mahupun diantara

tamadun menjadi lebih mudah dan cepat tersebar Manusia berkomunikasi dengan

berbagai cara, sehingga capaian maklumat dikatakan berada dihujung jari, seterusnya

mencipta satu istilah yang amat popular, iaitu :dunia tanpa sempadan; *ni secara tidak

langsung adalah satu pengishtiharan perang dan cabaran terhadap bangsa lain, dimana

negara-negara didunia ini, perlu bersaing dengan cara yang pantas dan lebih sengit

Negara yang lambat atau menutup pintu mahupun menentang arus, akan ketinggalan

dan tidak mustahil untuk diancam dari penjajahan dan ke!aliman manusia $emua ini

secara tidak langsung akan mengakibatkan, proses globalisasi menjadi lebih senang dan

tersebar dengan luas merentasi sempadan geogra)i, agama, bahasa mahupun budaya

masyarakat dunia (asilnya, satu dunia umpama diba"ah satu ketamadunan iaitu

tamadun #arat, segalanya berkembang dan pertentangan atau kekangan yang "ujud

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (7)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 7/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni <

hasil pertembungan antara tamadun, ditinggalkan dan menjadi sejarah bangsa, bukan

lagi untuk dijadikan pegangan dan diperjuangkan

.* Desakan "n(uk Memperkasa S(ruk(ur Poli(ik, Ekonomi Dan Sosial Masyaraka(

(asil persaingan yang "ujud diantara masyarakat dunia, menyebabkan tidak

boleh tidak, pucuk pimpinan sesebuah negara terpaksa akur dan menyahut seruan

globalisasi untuk memperkukuhkan struktur-struktur politik, ekonomi, dan sosial di

negara tersebut, dari jatuh dan dikuasai, samada musuh dari dalam dan luar negara

Globalisasi dijadikan sebagai senjata untuk menentang globalisasi itu sendiri, dengan

kebaikan diambil, dan keburukannya ditentang dan dihalang Apa yang menakutkan

ialah, globalisasi tidak menjadikan negara itu terus jatuh, sebaliknya, menjatuhkan

moral, si9ik, akhlak dan malu tonggak-tonggak negara hilang dan tercemar iaitu rakyat,

terutama muda-mudi dan tidak terkecuali para pemimpin dan orang tua *ni "ujud

kerana globalisasi itu sesuai dengan tuntutan na)su mereka, menyebabkan na)su sangat

memperjuang keinginannya seperti !ina, rasuah, dan caci-maki dan lucah, lalu

seterusnya mene"askan tuntutan )itrah hati dan kesejahteraan mereka yang

menginginkan kebahagiaan dan hidup yang selamat, serta tidak dinodai dosa #egitulah

yang dapat diungkaikan mengenai kekuatan globalisasi yang menyusup melalui

berbagai cabang didalam kehidupan manusia, menjadikan manusia tidak dapat duduk

senang akibat na)sunya yang diransang berbagai cara, seperti hiburan dan pergaulan

seharian yang telah rosak

Se+arah Globalisasi

$ejarah globalisasi sudah bermula sejak dahulu kala, iaitu manusia berkembang

dan maju secara global, bukan khas kepada satu penempatan dan sesuatu masyarakat

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (8)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 8/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni =

sahaja *slam telah menjadi global dengan perantaraan industri perdagangan di seluruh

dunia, ketika !aman kemuncaknya &etapi, globalisasi yang dimaksudkan dengan

pendedahan dunia atau permulaan satu lagi !aman perkembangan manusia bermula

pada saat meletusnya gerakan penjajahan #arat di seluruh dunia, termasuk Dunia *slam

Disaat itu, masyarakat mula terdedah dengan teknologi moden seperti senapang, peluru

dan kenderaan pra moden, hasil pengubahsuaian dan kajian mendalam terhadap ilmu

yang telah dirampas dari Pusat /egemilangan /etamadunan *slam seperti Andalus,

0ordo9a, Madrid, $e9ille, $icily dan #aghdad, serta $yria #erlanjutanlah !aman ini,

tetapi kesannya terhadap masyarakat masih di tahap minimum disebabkan

ketidakmampuan masyarakat dan sikap berhati-hati penjajah &etapi, globalisasi

kemajuan dapat diterima hampir %>? dari rakyat apabila kita mencapai kemerdekaan

tanggal %1 8gos 1@<, dan setiap hari semakin ramai yang terdedah kepadanya sama

ada melalui pendidikan, pekerjaan, mahupun dari unsur-unsur kehidupan hariannya,

seperti radio dan tele9isyen Akan tetapi, ledakan globalisasi meletus bermula pada era

@>-an apabila masyarakat sudah ramai yang berpendidikan tinggi dan menja"at

ja"atan besar, serta keadaan negara yang sudah maju dan mantap, dari segi politik,

ekonomi dan sosial (ampir ke era Millenium 2>>>, hampir tiada masyarakat yang

masih tidak pernah terdedah, malahan teknologi moden sudah melimpah ruah dan

menggiatkan persaingan ekonomi diarena antarabangsa &idak ketinggalan, masyarakat

juga berpeluang menikmati cara dan tara) hidup yang agak me"ah, dimana kita dapat

saksikan hampir setiap orang dingara, malahan diseluruh dunia memiliki tele)on bimbit,

serta alatan keperluan seharian yang moden dan lengkap-melengkapi antara satu sama

lain (inggalah ke era sekarang, 2>>6, peredaran teknologi masih lagi tidak berhenti,

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (9)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 9/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni @

dengan berbagai ledakan teknologi dan in)ormasi yang kian mencabar dan mencatur

hidup manusia di segala segi

Kesan Perkembangan Globalisasi

$etiap perubahan itu pasti meninggalkan kesan sama ada dari segi

kebaikan dan keburukannya, seterusnya, kita akan melihat kesan-kesan kebaikan dan

keburukan perkembangan globalisasi terhadap masyarakat, negara dan dunia

Kesan Baik

)* Dunia Berubah Kearah Lebih Ma+u Dan Berkembang Pesa(

&idak dapat dina)ikan kemajuan dunia hari ini adalah sumbangan dari

perkembangan globalisasi, segalanya seperti kemudahan in)rastruktur seperti bangunan

pencakar langit, jalan raya, penerbangan udara, kapal-kapal laut semuanya berkembang

pesat, hingga kadang-kadang menimbulkan takjub terhadap manusia itu sendiri #egitu

juga keadaannya tentang perkembangan komunikasi dan multimedia, segalanya berlaku

dengan pantas, contohnya generasi muda yang baru setahun jagung sudah mampu

mengendalikan komputer dan internet, sedang generasi tua turut terpengaruh, hingga

sanggup menghadiri kelas komputer dalam keadaan bertongkat #udaya masyarakat

berilmu dan mengaplikasi teknologi, dapat dilihat berkembang dengan pesat, bukan

sahaja di bandar, malah kampung-kampung juga turut terkesan akannya /eindahan

alam turut tidak dilupakan, munculnya taman-taman yang mempesonakan dan

mena"an, seperti yang dapat dilihat di epun dan kelompok Asia &imur yang amat

mementingkan keharmonian diantara pembangunan dan alam sekitar, cuma Malaysia

dilihat kurang berjaya dari segi itu, yang mungkin berpunca dari mentaliti masyarakat

yang kurang dari kesedaran si9iknya /esimpulannya, seluruh in)rastruktur dunia dan

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (10)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 10/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 1>

mentaliti berubah sem*njak globalisasi yang tercipta, sem*njak kehadiran #arat di

tanah-tanah jajahan mereka

* Perhubungan n(ara Manusia Men+adi Lebih Pan(as Dan Meluas

$atu lagi kesan baik dari perkembangan globalisasi ialah, segala

perhubungan yang "ujud antara manusia menjadi pantas, hasil pertembungan antara

tamadun #arat dengan dunia keseluruhannya *ni dapat dilihat melalui ledakan

teknologi yang berlaku dengan cepat hasil ino9asi manusia terhadap peralatan elektrik

dan elektronik, contohnya tele9isyen dan komputer yang membentangkan in)ormasi

dalam berbagai bentuk seperti perkataan, suara dan imej-imej digital, gra)ik, dan

animasi yang berbagai dimensi $ecara tidak langsung, teknologi-teknologi ini umpama

Blebuhraya in)ormasiC dengan menggunakan jaringan optik gentian sebagai medium

pehubung in)ormasi diantara manusia dan tamadun /esannya, ilmu pengetahuan dan

pertukaran maklumat antara negara, diperolehi dengan pantas oleh masyarakat,

malahan dapat mendorong kerajaan Malaysia, untuk melaksanakan pembinaan

prasarana teknologi in)ormasi yang maju dan canggih, seperti projek /oridor 5aya

Multimedia dan 0yberjaya, bagi memberi impak keatas corak pendidikan dan

perkembangan negara masa depan Pengaruh kuat teknologi in)ormasi juga menyerang

instisusi pengajian tinggi seluruh dunia, dimana rangkaian komputer dan internet telah

ditrans)ormasi sebagai cara berinteraksi antara pensyarah dan pelajar, juga untuk

merujuk bahan-bahan rujukan yang telah didigitalisasikan menggunakan skrin

komputer #egitulah berbe!anya keadaannya perhubungan manusia di !aman

globalisasi dengan keadaan perhubungan !aman-!aman sebelumnya, umpama mimpi

menjadi realiti

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (11)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 11/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 11

* /ara 0idup Dan %ara& Ekonomi Masyaraka( Dunia Meningka(

#egitu juga dengan keadaannya mengenai perubahan cara hidup dan tara)

ekonomi masyarakat dunia meningkat sedikit demi sedikit, selepas kemajuan yang

disebabkan perubahan sistem-sistem politik, ekonomi dan sosial keatas masyarakat

0ontoh yang dapat dilihat ialah Malaysia sendiri, dimana sebelum kemerdekaaan dan

penerimaan globalisasi secara maksimum berlaku, hanya golongan atasan sahaja yang

berupaya memiliki kehidupan yang mencukupi segalanya &etapi, sem*njak penerimaan

negara kepada teknologi dari segi industri, pertanian dan perkhidmatan sosial,

menjadikan rakyat biasa juga mampu memiliki kehidupan yang baik, dengan

penyediaan kerja yang sesuai dan berbaloi (ingga hari ini, pertambahan ekonomi

masyarakat meningkat dengan melihat kepada pertambahan kereta yang digunapakai

oleh rakyat /ajian menunjukkan setiap tahun hampir 1 juta kenderaan di beli,

menggambarkan peningkatan sumber dan perolehan ekonomi material mereka #egitu

juga keadaannya dengan in)rastruktur yang lain seperti rumah-rumah, perkhidmatan

kemudahan asas seperti air, elektrik dan pengangkutan a"am meningkat secara

berperingkat-peringkat, yang sekaligus menggambarkan kemakmuran, hasil globalisasi

terhadap rakyat dan negara

.* Kesa(uan Dan %oleransi n(ara Negara-Negara Di Dunia

/esan dari perkembangan globalisasi yang menonjolkan kemudahan

perhubungan antara manusia dan negara, "ujud pula kesatuan-kesatuan yang bertara)

antarabangsa dan global, yang bertujuan untuk membantu, menyelesai, mahupun

sebagai "adah tempat perbincangan dan keputusan bersama /emudahan

berkomunikasi antara satu sama lain telah menyebabkan negara-negara di dunia

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (12)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 12/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 12

mencari persamaan antara mereka untuk bersatu di ba"ah satu panji-panji, dengan

kepentingan tertentu 0ontoh yang paling dekat ialah Pertubuhan #angsa-#angsa

#ersatu P##, yang mempunyai bilangan ahli terbanyak di dunia, dengan tujuan

sebagai badan bebas yang menyelesaikan dan perbincangan masalah yang "ujud antara

negara-negara, tanpa melibatkan peperangan dan keganasan Namun begitu, tidak

semua pertubuhan antarabangsa mampu menga"al pergerakan negara anggotanya,

kerana konsep Bthe stronger winsC masih diamalkan oleh negara kuasa besar, untuk

menyelesaikan matlamat dan kepentingan-kepentingan di dunia Namun, adanya satu

"adah perbincangan sudah cukup baik, sebagai tempat lahirnya toleransi dan

kese)ahaman di antara kerajaan-kerajaan di dunia ini

1* %ara& Kesiha(an Dan Per(umbuhan Masyaraka( Dunia Meningka(

&idak ketinggalan untuk dinyatakan mengenai kesihatan dan pertumbuhan

masyarakat dunia meningkat, hasil kepantasan perhubungan antara manusia, juga hasil

hubungan baik yang terjalin di dalam pertubuhan-pertubuhan antarabangsa itu tadi

Pelbagai pena"ar dan 9aksin untuk pelbagai penyakit, dapat dicipta hasil teknologi

perubatan #egitu juga mengenai "abak tentera &uhan yang melanda dunia, seperti

selsema burung yang meresahkan dunia, pelbagai in)ormasi dan cara pencegahan, serta

kaedah penyiasatan, di sebarkan di seluruh dunia, untuk mencegah dan menghalang

penularan "abak yang berbahaya terhadap manusia ini #egitu juga mengenai

kebuluran dan keganasan peperangan di negara-negara miskin di A)rika, hasil bantuan

globalisasi, bantuan kemanusiaan dan keamanan, dapat disampaikan melalui

petubuhan-pertubuhan antarabangsa dengan cepat dan berkesan (asilnya, penyakit

kurang, seterusnya pertumbuhan masyarakat tidak terbantut, sebaliknya berkembang

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (13)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 13/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 1%

dengan pesat hingga mampu mencecah angka 6 billion manusia di dunia ini, yang

hanya berasal dari moyang yang satu, Adam alaihissalam

Kesan Buruk

&idak ketinggalan dinyatakan mengenai kesan buruk perkembangan

globalisasi terhadap masyarakat, negara dan dunia mpama membangunkan negara,

tangan kanan membangunkan negara dengan begitu menakjubkan, sedang tangan kiri

menjatuhkan dan meletakkan akhlak dan insaniah masyarakat di tempat terendah di

kalangan makhluk &uhan #egitulah perumpamaan perkembangan globalisasi ini

)* Eksploi(asi Dan Penggunaan Se2ara Maksimum Kea(as Sumber lam

Perkembangan globalisasi menyebabkan alam semula jadi yang bernilai

seperti pokok, minyak dan binatang, menjadi mangsa kerakusan dan ketamakan

manusia $ebelum globalisasi pengenalan kepada penggunaan teknologi tinggi,

manusia hanya dapat mengumpulkan sumber alam melalui tenaga manusia dan hai"an,

tetapi dengan teknologi yang tidak mengenal letih dan penat ini, menyebabkan manusia

seronok mengaut keuntungan alam sekitar, tanpa menjaga dan mengelak pemba!iran,

kepupusan dan pemuliharaan sumber-sumber tersebut, disebabkan permintaan dan

kehendak pasaran yang tinggi 0ontohnya, minyak dan pokok yang dieksploitasi

manusia demi mengejar keuntungan yang berlipat ganda, akibat permintaan yang

mendesak dari manusia, tanpa ka"alan mereka menggondol kurniaan &uhan demi

kepentingan diri dan kroni-kroni mereka Malahan, unsur-unsur gejala negati) dan tidak

amanah didapati, apabila para pemimpin sendiri yang merelakan pemusnahan sumber

alam, akibat gejala rasuah yang berleluasa di dalam pentadbiran negara dan darah

daging para pemimpin yang berkhianat

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (14)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 14/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 1+

* Sis(em Poli(ik, Ekonomi, Dan Sosial Dunia Di /a(ur Bara( Dan S

5ahsia di sebalik perkembangan globalisasi yang dicanang-canang #arat

dan Amerika $yarikat adalah untuk melebar dan memperkukuhkan pengaruh mereka, di

dalam segala bentuk sistem yang terdapat di dunia ini #iarlah mereka tidak dapat

menguasai tanah penjajahan, tetapi apabila mental dan hati para pemimpin dan rakyat

dapat dika"al, melalui sistem pendidikan yang dilagang oleh mereka sendiri #arat,

maka lahirlah peribadi pemimpin yang sama dengan peribadi mereka #arat, itu sudah

cukup menghiburkan *ni kerana, apabila hati berhajatkan benda yang sama, maka tidak

perlulah untuk menjajah lagi, kerana mereka sendiri akan datang menyerahkan maruah

bangsa, negara dan agama mereka sendiri (asilnya, apabila semua sudah diserahkan

secara sukarela, tersebarlah dan tercengkam sistem-sistem yang dicipta dan dilagang

mereka #arat, terhadap sistem-sistem yang mencorak dan mentadbir masyarakat

dunia, dengan semuanya berpaksikan #arat, tanpa sedikit penolakan Dari cara

mentadbir, berekonomi, bersosial, bahkan cara ber)ikir dan bertindak, serta berpakaian,

ditiru bulat-bulat oleh masyarakat dunia, tanpa penolakan langsung (asilnya, #arat

mencapai cita-citanya sebagai penakluk terhebat, tanpa satu pun tanah taklukan,

melalui para pemimpin masyarakat yang telah dididiknya dengan tarbiyah yang amat

berkesan, iaitu cinta dunia dan takut mati, dan sekularisme yang telah di*slamisasikan

* Perubahan malan Masyaraka( Mengenai %a(a-Nilai Dan Nilai Murni

Globalisasi bukan sahaja menyentuh )i!ikal seperti pakaian kita, bahkan

menyentuh dan mengubah pemikiran dan selanjutnya mempengaruhi amalan seharian

kita Perubahan yang dimaksudkan ialah mengenai pandangan masyarakat terhadap

tata-nilai dan nilai-nilai murni ika satu masa dahulu, masyarakat kita dikatakan kaya

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (15)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 15/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 1

dari nilai-nilai murni, umpamanya senyum apabila berjumpa dan berbudi bahasa, tapi

selepas negara menerima tempias globalisasi dan pengenalan kepada !aman moden,

tata-nilai masyarakat berubah dari amalan budaya berbudi bahasa dan kepada budaya

na)si-na)si diri sendiri Dulu, kita bebas untuk senyum dan memberi salam kepada

sesiapa sahaja, tetapi sekarang kita mempersempitkannya hanya kepada keluarga dan

sahabat handai $uasana masyarakat harmoni tidak lagi dilihat di pasaraya dan pusat

membeli-belah, bahkan ahli masjid turut terkesan akannya $ikap hormat-menghormati

dan suka membantu orang lain telah hilang dari amalan masyarakat, termasuk dari

sudut pelajar E guruFpensyarah, anak E ibubapa, dan rakyat E pemimpin $egala

hubungan itu telah rosak akibat kesan globalisasi, dan konsep hidup na)si-na)si yang

memperlihatkan na)su menguasai amalan masyarakat, tidak ada lagi masyarakat yang

sangggup berkongsi penderitaan dan kesengsaraan Masing-masing tidak mahu susah,

malahan tidak memikirkan pun keadaan jiran yang bersebelahan dengan rumahnya

#egitu berubahnya tata-nilai dan nilai murni, hingga kerajaan terpaksa melancarkan

/empen Pembudayaan Nilai-Nilai Murni, peringkat kebangsaan secara besar-besaran

untuk menyedarkan masyarakat akan kepentingan pengamalan nilai-nilai murni dalam

kehidupan seharian

.* Sis(em Ekonomi Dunia 3ang Ber4ibla(kan 5Dolar dan Euro* Bara(

-Sa(u Ben(uk Pen+a+ahan Baru-

Globalisasi juga menyebabkan perubahan 3iblat sistem ekonomi dunia

dari pergantungan mata"ang kepada emas, kepada pergantungan terhadap nilai

mata"ang Dolar Amerika dan 'uro 'ropah $elepas !aman penjajahan yang

menyaksikan penjajah menukarkan penggunaan mata"ang Dinar 'mas yang dipelopori

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (16)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 16/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 16

oleh &amadun *slam, kepada penggunaan mata"ang berasaskan kertas dan kuprum

Dimana-mana tanah jajahan, sama ada di &imur &engah mahupun &imur &enggara,

sistem Dinar dihapuskan sama ada secara keganasan seperti di Melaka, mahupun secara

penipuan dan muslihat seperti di Mesir dan &urki *ni kerana, semasa Daulah

Mamlukiah memerintah Mesir, yang pada "aktu itu #arat sudah menjejak dan

berdagang disana, Al-ma3ri!i ilmuan *slam dan $ultan #arkuk pemerintah telah

termakan kata #arat mengenai sistem Dinar dan Dirham yang mengurangkan bekalan

emas dan perak dunia Apatah lagi dikala itu berlaku kekurangan perak, maka

diperkenalkan kuprum sebagai transaksi perdagangan Apa yang berlaku sebenarnya

ialah #arat dapat melihat kekuatan &amadun *slam yang menjalankan ekonomi

berasaskan emas, lalu ditipu segelintir umat *slam, menyebabkan tindakan $ultan

#arkuk itu didikuti kerajaan *slam lain, demi mendapatkan perhatian dan tumpuan

#arat Mendarah-daginglah sistem itu sehingga hari ini di seluruh dunia ang kertas

yang besandar kepada Dolar dan 'uro sangat berbe!a daripada "ang sebenar

/estabilannya bergantung kepada kekuatan ekonomi, sistem ke"angan dan polisi

)i!ikal dalam sesebuah kerajaan yang menyokongnya *ni menampakkan betapa

rapuhnya sistem mata"ang kertas yang berasaskan Dollar $ yang digunapakai

sekarang. Dinar emas disarankan sebagai satu mekanisma penyelesaian dagangan

antarabangsa di antara negara-negara *slam, kerana nilai emas adalah lebih stabil dan

tidak berubah-ubah dalam jangka masa yang panjang, jika dibandingkan dengan

mata"ang )lat $elain itu, Amerika menggalakkan negara lain menyandarkan nilai

ke"angan kepada dolar, supaya pengaruh Amerika meluas, dan Amerika menjadi

penentu, dan kuasa ekonomi terbesar di dunia dengan menampilkan kononnya ia

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (17)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 17/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 1<

sangat stabil Padahal, telah terbukti berbagai krisis dan penyele"engan berlaku sejak ia

disabitkan sebagai nilai standarddunia Malahan, Amerika dapat menga"al ekonomi

dunia kerana, adalah mustahil untuk nilai mata"ang negara lain mengatasi nilai

mata"ang Amerika, lalu selama-lamanyalah dunia dikuasai Amerika, jika tidak ada

negara yang berani menentang dan memperkenalkan kembali sistem dinar emas yang

terbukti berkesan, dimana tiada berlaku langsung kega"atan atau penyele"engan

didalam seluruh &amadun *slam $istem kapitalisme yang digunapakai telah terserlah

kecacatan dan kelemahannya, hanya sistem ekonomi *slam yang selamat lagi

menyelamatkan mampu mencorak dunia yang lebih gemilang

1* Ge+ala Sosial Dan !kon-!kon 0iburan Bara( Men+adi !dola $ema+a Dunia

$atu perkara yang menghairan berlaku pada hari ini, hasil perkembangan

globalisasi dan teknologi penyiaran moden, lahir satu generasi remaja yang terdiri dari

seluruh dunia, yang amat taksub dan terpengaruh dengan ikon-ikon hiburan yang terdapat

di #arat &idak ketinggalan juga diperkatakan mengenai ikon-ikon bolasepak di 'ropah

yang menguasai ji"a remaja-remaja di dunia, termasuk yang beragama *slam *ni kerana,

ikon-ikon yang berlatar belakang keluarga berpecah-belah, dan mengamalkan cara hidup

yang tidak ber&uhan dan songsang itu, cukup diminati oleh remaja dan mempengaruhi

kehidupan mereka, selaras dengan kehendak na)su mereka Daripada cara berhibur,

berlanjutan ke cara berpakaian, yang seterusnya berlanjutan ke dalam cara hidup dan

amalan seluruh kehidupan, serta cara ber)ikir dan bertindak ikon-ikon tersebut, ditiru dan

diaplikasikan pula didalam kehidupan generasi terbabit (asilnya, kita melihat betapa

berleluasanya gejala sosial yang melanda remaja hari ini Dadah, arak, !ina, pil khayal

dan rokok serta pendedahan aurat, juga pengguguran haram menjadi mainan kehidupan

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (18)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 18/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 1=

mereka /etaksuban mereka meniru segalanya, memungkinkan dan membenarkan

mereka menderhaka kepada ibubapa, guru dan pemimpin, seperti yang berlaku hari ini

/erosakan semua ini berpunca dari tersalah memilih hiburan yang tidak berpaksikan

ke&auhidan kepada Allah, dan lari dari )itrah manusia Akibat dari itu, ada diantara

mereka yang sesat terlalu jauh akibat dipandu syaitan, sehingga mereka menyembah dan

memuja musuh manusia dan Allah itu, seperti yang berlaku kepada #lack Metal dan *&

angan *kut &uhan, anau!ubillah $egala bentuk hiburan yang melalai dan

merosakkan, nampak sangat sedap dan menarik tetapi, tidak mengandungi !at dan

9itamin yang diperlukan, malah dipenuhi racun berbisa yang menular dan membunuh

secara senyap tanpa disedari Pada masa yang sama ia juga merupakan pil penyubur

kepada na)su yang tidak pernah rehat merosakkan manusia &idak memba"a manusia

kepada )itrah kemanusiaan dan kasih sayang sesama insan Malah &uhan langsung

diketepikan &idak ada unsur didikan dan panduan (asilnya manusia makin liar, lalu

terbentuklah peribadi yang rosak dan merosakkan (anya memberi kelegaan dan

kepuasan yang bersi)at sem*ntara &idak kekal dan tidak selamat, malah ramai yang

tertipu dengan hiburan sem*ntara ini Mereka akhirnya memerangkap dan menjerat diri,

hingga menyebabkan sukar untuk melepaskan diri dari cengkamannya 0ontoh yang jelas

dan nyata ialah banyak yang mula mencuba rokok, dadah, arak, seks dengan alasan

sekadar untuk release tension tapi, akhirnya apabila sudah terjebak, ia mula memakan

diri dan mengakibat kerosakan yang cukup besar dan kronik (iburan yang mendidik

manusia, akan memba"a kepada cinta dan takutkan &uhan *anya selamat lagi

menyelamatkan, serta kesannya berkekalan *a merupakan makanan yang berkhasiat dan

ber!at, cukup dengan segala 9itamin untuk keperluan pembentukan dan pembangunan

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (19)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 19/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 1@

ji"a, mental dan )i!ikal manusia, juga berupaya menjadi racun membunuh na)su yang

merosakkan (asilnya akan terbinalah peribadi agung yang kuat ji"anya, tinggi

akhlaknya, tajam mindanya, menjadikan tamadun ilmu sebagai budaya, serta mampu

mencorak dan melahirkan bangsa baru yang gemilang, cemerlang dan terbilang

*nsyaAllah

6* Kebebasan Media Massa Menyebar 'i(nah Dan Khabar ngin

Perkembangan globalisasi menyebabkan perkembangan dan kemajuan manusia

didalam bidang percetakan dan penerbitan Dengan akal yang diberi, serta kei!inan

&uhan, menyebabkan berbagai penciptaan teknologi dapat dicipta dalam kehidupan

manusia #egitulah kekuatan akal, sekalipun manusia itu tidak mengiktira) ke"ujudan

&uhan yang menciptakannya, kasih sayang &uhan tetap meliputi orang ka)ir dengan si)at

5ahman-Nya Dengan kemajuan yang dikecapi, media massa menjadi satu medium yang

penting dalam memberi maklumat dan in)ormasi dunia terkini Ditambah lagi dengan

ke"ujudan tele9isyen dan internet, yang sangat penting didalam kehidupan manusia,

menjadikan kemajuan media massa diambil kesempatan oleh orang yang tidak bermoral

dan berkepentingan, untuk menyebar )itnah dan bahan-bahan lucah dan keji, kepada

masyarakat &erdedahlah masyarakat dengan berbagai penipuan, propaganda dan khabar

angin, serta )itnah dan bahan lucah yang tersebar di seluruh alam, tanpa sekatan,

perlindungan dan halangan dari mana-mana pihak (asilnya, berbagai masalah timbul

ditengah masyarakat seperti keamanan tidak lagi "ujud, contohnya perogolan yang

berleluasa, tanpa mengira lagi umur dan kecantikan, disebabkan tidak mampu menga"al

na)su yang diransang oleh persekitarannya, iaitu media massa, sama ada tele9isyen,

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (20)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 20/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 2>

gambar dan dokumen-dokumen yang penuh dengan bahan-bahan yang menjelekkan dan

keji, serta didedahkan dengan kejahatan manusia angkara )itnah dan pembohongan

%akri& Nilai-Nilai Murni

&akri) Nilai-Nilai Murni dapat disimpulkan sebagai istilah yang mana kalau

dikaji, Nilai sahaja memba"a makna berharga dan bermutu serta mempunyai nilai yang

tinggi disebabkan keadaannya $edang, Murni memba"a makna sesuatu yang suci lagi

bersih dan indah 8leh itu, Nilai Murni umpama bunga diri pada seseorang, sebagaimana

bunga pada sesuatu pokok yang membe!akannya dengan pokok yang tiada bunga

Nilai Murni 7 Sebelum Dan Selepas Globalisasi

Dalam bahagian ini, kami akan menunjukkan kesan globalisasi yang dikhususkan

terhadap orang Melayu yang beragama *slam di Malaysia Penerimaan Malaysia secara

besar-besaran terhadap globalisasi, adalah selepas kemerdekaannya pada tanggal %1 8gos

1@< di Padang Merdeka, /uala Humpur /erana sejak itu, kita dapati Malaysia mula

membangun dan menerima kesan perkembangan globalisasi yang ketara disebabkan

kemajuan yang dialaminya 8leh itu, kita akan melihat perubahan masyarakat dari

sebelum dan selepas merdeka yang berlaku, sama ada disedari atau tidak

Perbe8aan budaya masyaraka( sebelum dan selepas kemerdekaan 5globalisasi* 7

1 Dahulu, boleh berada di satu kampung orang miskin, golongan pertengahan dan orang

kaya .aman sekarang sudah disusun begitu rupa, ada taman orang miskin rumah kos

murah, ada taman golongan pertengahan, ada taman golongan hanya kelas untuk orang-

orang kaya

2 Dahulu hidup gotong-royong di dalam semua hal $ekarang semuanya diupah, justeru

hidup na)si-na)si diri sendiri telah menebal

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (21)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 21/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 21

% Dahulu semua anak-anak di dalam sebuah kampung dianggap anak bersama, sama-

sama dijaga dan setiap orang boleh menegur dan merotan $ekarang cikgu pun dilarang

merotan, betapa orang biasa

+ Dahulu orang buat maksiat seperti berjudi menyorok-nyorok, sekarang orang

membuat maksiat secara terang-terangan

Dahulu orang alim, cikgu dihormati dan disegani, sekarang orang tidak

peduli

6 Dahulu kalau pengantin baru di dalam masa sebulan men!iarahi keluarga kedua belah

pihak agar kenal-mengenal keluarga kedua-dua belah pihak dan juga orang yang

dihormati iaitu tuan guru dan ketua kampung

< Dahulu kalau ada orang meminang seorang perempuan sama ada untuk menerima atau

menolaknya, orang-orang penting di dalam satu keluarga diajak berunding (ari ini

suasana ini sudah tiada lagi, bahkan ada kalanya mereka berdua yang berkira

= Dahulu lelaki perempuan pantang berkenal-kenalan lebih-lebih lagi hendak berjalan

berdua-duaan, dianggap satu pantang larang oleh masyarakat $ekarang berjalan berdua

yang bukan muhrim sudah jadi budaya

@ Dahulu kalau atas nama mengaji Al Iuran atau mengaji agama, guru-guru tidak

mengambil upah, bahkan setengah-setengah guru, dia menanggung makan lagi murid-

muridnya $ekarang mengajar Al Iuran dan mengaji agama sudah jadi kerja komersil

1> Dahulu kalau alim ulama tempat orang !iarahi $ekarang mereka tidak di!iarahi lagi

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (22)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 22/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 22

11 Dahulu setiap pokok yang berbuah di sesebuah kampung sudah menjadi adat setiap

orang boleh mengambilnya, makanlah sekenyang-kenyangnya (anya dilarang memba"a

balik $ekarang jangan, akan dianggap mencuri atau menceroboh

12 Dahulu kalau orang menangkap ikan sungai, dapat banyak mereka agih-agihkan

kepada orang kampung Mereka tidak jual $ekarang hal ini tidak berlaku lagi

1% Dahulu kalau ada pergaduhan di kampung orang-orang tua akan mendamaikan dan

dibuat kenduri, adakalanya dibuat di masjid $ekarang tidak berlaku lagi

1+ Dahulu anak-anak muda yang belum berkah"in digalakkan tidur di masjid atau di

surau $ekarang sudah tiada lagi

1 Dahulu kalau anak lelaki khatam Al Iuran lebih dahulu, baru boleh bersunat, begitu

juga anak-anak perempuan khatam Al Iuran lebih dahulu, baru boleh kah"in $ekarang

bersunat atau berkah"in tidak ada sangkut-paut dengan Al Iuran

16 Dahulu kalau ibu bapa menghantar anak pergi mengaji Al Iuran mereka

menghadiahkan kepada guru itu satu rotan sambil mengatakan kepada guru itu, kalau

nakal anak saya ini rotanlah dia dengan rotan ini $ekarang merotan murid satu pantang

larang

1< Dahulu orang ramai minat memba"a hadiah-hadiah kepada guru-guru $ekarang

tidak berlaku lagi

1= Dahulu kalau orang tidak pakai songkok berjalan, dianggap kurang adab $ekarang

tidak pakai songkok, sudah jadi budaya bahkan ulama pun berjalan bergondol

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (23)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 23/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 2%

1@ Dahulu kalau perempuan terutama perempuan muda, malu sangat kalau berselisih di

jalan dengan lelaki $ekarang berjalan berdua-dua lelaki perempuan bukan muhrim jadi

budaya

2> Dahulu pasangan yang berkah"in lelaki dengan yang perempuan mesti ada jarak

umur, di antara isteri dengan suami ialah suami lebih tua daripada isteri paling tidak lima

tahun $ekarang kebanyakan suami isteri umurnya sebaya

21 Dahulu kalau ada pemuda yang bekerja di negeri lain seperti sebagai

polis, askar, kalau balik cuti bukan sahaja men!iarahi ibu bapa bahkan tuan-tuan guru dan

orang-orang penting di kampung itu di!iarahi sama /alau tidak dianggap tidak beradab

$ekarang sekadar !iarah ibu bapa sahaja .iarah orang penting di kampung sudah tiada

lagi

22 Dahulu perempuan-perempuan muda tidak akan keluar rumah, kecuali dengan

keluarga (ari ini mereka keluar rumah sesuka hati tidak kira sama ada seorang diri atau

dengan orang lain perkara biasa

2% Dahulu di dalam masa pertunangan jangan mimpi hendak bertemu lebih-lebih lagi

hendak diba"a berjalan-jalan $ekarang belum bertunang pun sudah berjalan berdua-dua,

betapa pula setelah bertunang

*nilah perbe!aan yang kadang-kadang kita perasan, ada juga yang tidak pernah sedar pun,

betapa budaya masyarakat kita telah berubah disebabkan perkembangan globalisasi, apa

yang baik kita ambil dan suburkan kembali, dan apa yang hilang, perlulah dicari dan

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (24)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 24/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 2+

diamalkan semula, agar budaya kita tidak hanya menjadi sejarah dan kenangan manis

kegemilangan dan keluhuran bangsa kita sahaja

Kerun(uhan %amadun !nsaniah 5Nilai Murni Dan Moral*

/eruntuhan nilai-nilai murni atau insaniah manusia bukanlah suatu perkara yang

dapat disangkal lagi #ukan sahaja bangsa kita mengalaminya, bahkan negara-negara

maju turut dan terkesan, malahan pelopor cara hidup, sekaligus diantara penyebab

keruntuhan tamadun rohaniah ini /emajuan )i!ikal semata-mata, tidak kira betapa

hebatnya akan cepat jatuh dan musnah kalau orang-orangnya tidak dibangunkan insaniah

mereka 0ontohnya, kemajuan yang dicapai tanpa akhlak yang mulia, akan menyebabkan

bangsa-bangsa di dunia mengutuk dan sakit hati Musuh pun banyak *nilah yang berlaku

kepada bangsa 'ropah, Amerika dan 5usia Di !aman kemegahannya, mereka kuat tetapi

dunia benci dengan mereka Mereka maju, tetapi dunia tidak senang Dunia akui mereka

berilmu dan maju, tetapi dunia benci perangai dan akhlak mereka yang mirip kepada

perangai hai"an Di dalam kemajuan dan tamadun mereka, mereka memba"a

bermacam-macam penyakit dan masalah kepada dunia &idak ada bahagian dunia yang

tidak diserang dan terlepas oleh penyakit-penyakit dari #arat dan Amerika seperti

pen!aliman, pendedahan aurat, pelacuran, disko, pergaulan bebas, perjudian, minum arak,

tidak hormat ibu bapa, menyayangi binatang dan membenci manusia, hom*oseks, lesbian

dan seribu satu macam penyakit keku)uran dan moral *ni berbe!a dengan keadaan umat

*slam yang pernah membina tamadun dan peradaban )i!ikal dan spiritual, yang bertahan

beratus-ratus tahun lamanya Mursyidah Musta))a Dan Maryam $ha)ie,2>>+J1

&amadun *slam pernah memba"a manusia kepada keamanan dan keharmonian Mereka

menguasai dunia, tetapi tetap disenangi Mereka menjadi guru yang dihormati, penaung

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (25)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 25/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 2

yang melindungi dan adil dalam melayani &etapi semua itu sudah hilang Namun prinsip

dan kaedahnya masih ada, tetapi tersembunyi dalam Al Iuran dan As $unnah /ita "ajib

keluarkannya kembalintuk itu, mari kita teliti bentuk-bentuk keruntuhan tamadun ini

)* Ge+ala Sosial Meluas Di Kalangan Masyaraka(

Gejala sosial adalah perkataan umum untuk menggambarkan keadaan masyarakat

terutamanya muda-mudi tonggak negara yang telah dipengaruhi budaya arak, dadah,

syabu, !ina, dan berbagai lagi termasuk pengguguran kandungan secara haram #udaya

ini telah mencorak remaja hari ini kearah kerosakan, sama ada pada indi9idu mahupun

masyarakat &api, apa yang peliknya masyarakat hari secara tidak sedar, telah menerima

maksiat dan ia diterima bersama Manusia tidak sukakan maksiat tetapi, pintu kepada

gejala itu dibuka seluasnya mpama buah-buahnya hendak dibanteras, tetapi pokoknya

ditanam, bahkan disuburkan (ari ini, para pengkaji sosial, mengkaji punca dan kaedah

menangani gejala sosial dengan menyandarkan kepada gejala tersebut $edang, manusia

yang melakukannya terlepas pandang, ini kerana manusia ada roh, akal ,na)su dan )i!ikal

Maksudnya, sudah ada benih yang dicipta Allah sejak ia dilahirkan #enih-benih itu

adalah seperti si)at dan tabiat-tabiat malaikat, syaitan dan hai"an *tulah yang dikatakan

keadilan &uhan $ebagai muslim malahan manusia, secara )itrahnya dan selaras denangan

kehendak &uhan, pasti mahukan si)at malaikat disuburkan, manakala si)at syaitan

hendaklah dibuang, dan si)at hai"an bukanlah dibuang, tapi hendaklah didisiplinkan

&etapi, yang memilih untuk menentukan salah satu perangai ialah, na)su manusia itu

sendiri, sebab itu na)su jangan dibunuh, cuma didisiplinkan, dididik dan diarah-arah

$emasa na)su berkehendak benih malaikat, rasa malu, kasih sayang, bertimbang rasa,

rendah diri, dan belas kasihan muncul dengan perantara pancaraindera manusia $edang,

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (26)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 26/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 26

apabila na)su dika"al oleh benih syaitan, sombong, riya;, pemarah, adu domba, dan

hasad dengki pula muncul Manakala, benih hai"an pula, seperti banyak makan, tidur,

keinginan seks, bergaduh dan pentingkan diri Na)sulah yang memilih, sebab itu dalam

*slam ilmu tasa"u) amat ditekankan, sebagai cara untuk mendisiplinkan akal, hati dan

na)su manusia &abiat-tabiat benih inilah yang sedang berperanan di tengah masyarakat

* Si&a( Pen(ingkan Diri Dan 0asad Dengki

Diantara ciri lain keruntuhan &amdun *nsaniah manusia yang lain, yang dapat kita

lihat ialah, suburnya si)at pentingkan diri na)si-na)si dan hasad dengki dikalangan

masyarakat Ditengah arus pembangunan ini, dapat pula kita lihat satu gejala lain yang

mula merebak keatas bangsa kita, tetapi diperingkat orang yang berkuasa dan pemimpin

&abiat pentingkan diri menyebabkan ada masyarakat yang hendak maju, tetapi "ujud

segelintir masyarakat yang hendak meruntuhkan atau menghalang mereka $etengahnya

yang ada kuasa, menyalahgunakan kuasa Ada orang tidak ada daya dan semangat

maju, dibantu akhirnya gagal maju Ada yang berdaya dan bersemangat maju, berusaha

gigih tetapi tidak dibantu, bahkan disekat agar tidak boleh maju #erlakunya begini,

kerana sikap orang kita dan niatnya tidak sama Ada yang berslogan maju, bertujuan

politik sahaja, bukan dari hatinya Ada juga yang berkuasa, memilih-milih orang untuk

memberi bantuan, kroni-kroninya sahaja untuk mengambil hatinya, sedang yang tidak

dibantu adalah musuhnya Manakala, yang hasad dengki sakit hati kemajuan orang

dihalang-halangnya, ertinya semua golongan ada mempunyai penyakit hati yang

tersendiri &etapi, tidak ada golongan yang pandai mengubati penyakit ini, agar kemajuan

tidak terhalang menuju sasarannya /alau begitu bercakap hendakkan kebaikan

keuntungan senang sedang memberi kaedah bagaimana masyarakat boleh baik itu

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (27)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 27/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 2<

susah /esimpulannya, kemajuan di semua bidang kehidupan ini, ada hubungan dengan

pembangunan insan, agar berubah )ikirannya, ji"anya, na)sunya dan sikap mereka,

selaras dengan kemajuan material Membangun material rupanya ada hubungan dengan

membangun insan Membangunkan insaniah itulah yang jarang dan hampir tiada orang

boleh melakukan, kecuali anugerah dan pilihan &uhan seperti para Nabi, 5asul, dan

8rang yang #erta3"a seperti $ultan Muhammad al-Kateh 8thmaniyah dan $ultan

$alahuddin al-Ayubi Ayyubiah, sahaja mampu melakukan tugas berat dan rumit ini

* 'i(nah Meluas Di Kalangan Masyaraka(

$atu lagi bentuk keruntuhan tamadun insaniah ialah, )itnah yang meluas di tengah

masyarakat /e"ujudan akhbar dan kemajuan dalam bidang perhubungan dan

telekomunikasi dunia, menyebabkan )itnah menjadi satu industri yang menguntungkan,

tanpa mengira kesan kekeliruan dan akibatnya, serta dosa yang ditimbulkan (ari ini kita

disogokkan dengan berbagai cerita yang diragui kesahihannya, sedang dengan cerita itu

menimbulkan keaiban mangsa #erlanjutan dari kes )itnah itu, kita dapat lihat sesetengah

masyarakat menyaman dan mendak"a pihak media tertentu, juga orang-orang tertentu

yang dirasakan bertanggungja"ab terhadap )itnah tersebut Apatah lagi kes itu

melibatkan orang yang popular dan kenamaan, banyak kata-kata dan sikap yang buruk

diluahkan seperti meludah dan mencarut, bahkan berlanjutan sekian lama, menyebabkan

rakyat bosan dan tertekan dengan budaya )itnah ini Padahal, )itnah sangat dilarang keras

oleh Allah dan 5asul kerana ia menimbulkan kekeliruan, kejahatan dan aib masyarakat

.* 0ilangnya manah Dan Pemimpin 3ang %idak Ber(anggung+a9ab

0iri kemerosotan &amadun *nsaniah lain yang dapat dilihat ialah melalui

hilangnya amanah, serta lahir dan !ahirnya pemimpin yang tidak bertanggungja"ab

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (28)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 28/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 2=

Perkara seperti ini bukan lagi suatu yang asing bagi kita, kerana contohnya banyak

terdapat disekeliling kita Politik "ang menjadi budaya pega"ai-pega"ai dan orang yang

mempunyai kuasa, bukan rakyat tidak sedar, tetapi amalan ini menjadi kebiasaan,

malahan menular ke peringkat tertinggi sesebuah pimpinan #egitu juga mengenai

pemimpin yang tidak bertanggungja"ab terhadap rakyat dengan menipu dan

menyele"eng "ang rakyat 0ontoh yang dapat dilihat ialah mengenai krisis politik di

&hailand dan Kilipina sekarang ini, rakyat memberontak disebabkan penyele"engan yang

dilakukan atas nama negara, demi kepentingan diri sendiri dan kroni Di Malaysia juga

turut berlaku, tetapi tindakan terhadap mangsa sekadar kambing hitam, sedang yang lain

terlepas, demi memaut hati rakyat $ebenarnya, keadaan hilangnya amanah dan

pemimpin yang tidak bertanggungja"ab ini telah disabdakan oleh lidah $ayyidul

Mursalin sa" 1+2< tahun dahulu, termasuk )itnah yang meluas *ni adalah tanda yang

dialamatkan #aginda sebagai .aman Kitnah, dimana kerosakan dan kemungkaran merata

dan melata, seperti melatanya alam semulajadi Masyarakat dan sistem yang diamalkan

semuanya rosak, dan saling merosakkan antara satu sama lain, melahirkan satu

masyarakat dunia sesat, hingga tak nampak kebenaran dan jalan penyelesaian bagi setiap

masalah yang timbul #ertambah pelik, semakin cuba membaiki, semakin rosak dan teruk

masyarakat jadinya *ni kerana, &uhan sudah tidak lagi dikenali, bahkan peranan &uhan

sudah tidak lagi dirasakan dalam setiap urusan kehidupan, samalah seperti sekularisme

1* Media Massa 3ang Menipu, Lu2ah Dan Merosakkan

0iri kedua terakhir yang dapat kami kaji mengenai ciri dan bentuk keruntuhan

tamadun insaniah ialah, media massa yang menipu, lucah dan merosakkan Media massa

adalah sumber terpenting dalam memberi penjelasan dan maklumat semasa negara dan

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (29)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 29/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni 2@

dunia Namun begitu, media massa telah diperalatkan sesetengah pihak demi kepentingan

dan keuntungan mereka, dengan menyembunyikan kebenaran dan ke!aliman yang

mereka lakukan #ertambah buruk lagi pengeluaran majalah dan bahan yang menjadikan

unsur lucah dan maksiat sebagai "adah mencari makan tidak dihalang, seperti L0D dan

9ideo lucah Perbuatan ini bukan sahaja tidak dihalang, bahkan disuburkan dengan

produk lain yang sama, seperti cenda"an tumbuh selepas hujan Media massa dan

majalah yang menjual dan menayangkan tubuh "anita dan lelaki dalam keadaan

memalukan dan mengaibkan, serta mendedahkan aurat menjadi lumrah intisari bahan

tersebut Perbuatan ini bukan saja menimbulkan kerosakan ditengah masyarakat, bahkan

menyebabkan gejala sosial bertambah subur, bukan sahaja lagi melibatkan muda-mudi,

tetapi orang tua turut terkesan akannya /euntungan dan kehendak pasaran, didahulukan

mengatasi dosa dan kesan kerosakan yang ditimbulkan #ukan tidak sedar, tetapi apabila

na)su tidak dapat dika"al dan dididik lagi, menjadikan mereka tak mampu mela"an

na)su, dan menegakkan kemahuan )itrah nurani mereka sendiri

6* 0iburan 3ang Melalaikan Dan Merosakkan

/emerosotan &amadun *nsaniah bertambah punah ranah apabila hiburan,

makanan dan alunan ji"a sudah turut rosak sama sekali (iburan sebagai salah satu

keperluan manusia sudah salah dipilih, hiburan rock, pop rock, balada yang bukan sahaja

membesarkan dunia, tetapi menyesatkan seperti memuja manusia "anita, ganas bahkan

sampai satu tahap, ada yang memuja syaitan, serta maksiat lahir dan batin sama ada

didepan dan dibelakang pentas, malahan cara hidup artis dan penghibur itu sendiri

bertentangan dengan syarak, seperti minum arak, terlibat dengan dadah dan pergaulan

bebas(iburan jika selalu didengar akan menjadikan seseorang itu terpengaruh dan secara

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (30)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 30/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni %>

automatik, melahirkan manusia yang mengamalkan dan men!ahirkan ciri-ciri, dan

kehendak sampingan dari lagu tersebut 0ontohnya, lagu cinta melahirkan manusia yang

ji"ang dan buaya darat, sedang lagu rock dan ganas melahirkan manusia yang ganas dan

memberontak, seperti lari dari rumah di tengah malam untuk melihat konsert Alangkah

indahnya jika begitu juga, dengan lagu-lagu yang berunsurkan &uhan dengan

membentangkan segala ke#esaran dan keAgungan si)at dan ciptaan-Nya, didengar dan

menjadi buah ji"a dari hari-kehari lantas menyuburkan si)at kehambaan kepada 5abb,

maka, secara automatik lahirlah Pecinta Allah dan 5asul yang sangat bermujahadah

dengan na)su mereka sendiri Dr*ng Gina Dan Abdurrahman,2>>%J<= *nilah yang kita

harap-harapkan *nsyaAllah

Pun2a Kerun(uhan Nilai-Nilai Murni Dan Moral Masyaraka(

Masalah gejala sosial atau secara lebih umum iaitu keruntuhan nilai-nilai murni

dan moral masyarakat bukan sahaja berlaku dikalangan orang bodoh dan tidak

berpelajaran, tetapi orang kaya, berpelajaran dan beragama turut melakukannya ika

begitu, tidaklah boleh kita katakan punca keruntuhan &amadun *nsaniah ini berpunca dari

kemiskinan, kebodohan, atau kejahilan didalam sudut agama *ni kerana, bukan )aktor

luaran seperti pasaran arak dimana-mana, sahaja memainkan peranan, tetapi ia berkait

dengan rohani hati, atau )aktor dalaman manusia itu sendiriMari kita lihat dan kaji satu

persatu Moga dapat kita cungkil rahsia penyakit ji"a ini *nsyaAllah

)* 'ak(or dalaman

$ebenarnya apakah yang menyebabkan seorang datuk sanggup merogol cucunya

yang masih kecil4 uga seorang ayah yang sanggup membunuh masa depan anak

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (31)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 31/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni %1

daranya4, dan suami yang menyuruh isterinya melacurkan dirinya untuk keluarga4

Didalam masyarakat Melayu, kita selalu dengar mereka berkata istilah Borang yang tidak

berhati perutC Mengapa hati menjadi tempat cacian mereka4 Nampaklah kita akan

peranan hati dan kerohanian manusia didalam kehidupan seharian kita #erpunca dari hati

yang sudah rosak, menyebabkan manusia resah gelisah, putus asa dan harap dengan

&uhan, a3idah terlalu lemah, tidak sabar dengan dugaan hidup, kekosongan hati dan

berbagai lagi penyakit ji"a melanda ji"a manusia Malang sekali, manusia yang

intelektual dan pandai, selalu terlepas pandang kepentingan rohaniah ini, sehingga

penyakit lahir seperti sakit jantung lebih diutamakan, padahal implikasi penyakit lahir

tidak seberapa, sedang implikasi penyakit batin, bukan sahaja rosak dan merana indi9idu

tersebut juga, hidup dalam ketakutanlah masyarakat disekitarnya

* 'ak(or Luaran

Kaktor luaran juga tidak kurang penting, kerana ia ibarat pagar Apabila pagar

sudah berlubang maka, pagar setinggi mana pun tak lagi ber)ungsi dan berguna Diantara

)aktor luaran yang menyebabkan sumbang mahram ialah tidak )aham syariat dan batas-

batas pergaulan sesama ahli keluarga, syariat tidak dididik menjadi disiplin keluarga,

tidak dapat mela"an kehendak seks, suka berbual dan menonton bahan lucah, dan

memakai pakaian yang menaikkan syah"at dan menjolok mata $edang, )aktor luaran

untuk penagihan dadah adalah disebabkan rokok menjdi budaya diri dan keluarga, anak-

anak dibiarkan melepak dan membuang masa, keluaraga tidak bertanggung ja"ab dan

mengambil tahu akan anak-anaknya serta tersilap memilih ka"an uga, )aktor

perkelahian dan pergaduhan ialah seperti buruk dan salah sangka, tidak puas hati,

sombong dengan kepandaian sendiri, sehingga tidak boleh ditegur dan dicabar, serta

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (32)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 32/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni %2

makan upah untuk menjatuhkan orang lain Menyamun dan mencuri juga dapat kita

gariskan )aktornya, iaitu tiada pekerjaan yang tetap, kos sara hidup yang tinggi, keinginan

hidup me"ah, orang kaya sombong dan menunjuk-nujuk, serta peranan orang kaya dalam

masyarakat, sebagai penderma dan bertanggungja"ab terhadap orang miskin dan

pembanguna masyarakat sekitar, diabai dan dilupakan uga tidak dilupakan mengenai

pen!aliman dan penderaan terhadap kaum "anita, adalah disebabkan )aktor hilang kasih

sayang terhadap kaum "anita, suami tidak bertanggungja"ab dengan menganggap isteri

sebagai hambanya, juga isteri tidak menghormati dan mentaati suami, serta masalah

rumah tangga yang tidak diselesaikan bersama dari hati ke hati

* Kesimpulan

elaslah pada kita segala kejahatan-kejahatan lahiriah itu lahir dari hati dan

rohaniah manusia itu sendiri, serta )aktor luar sebagai mangkin dan mempercepatkan

proses kejahatan itu *a berpunca dari hati yang kotor dan melibatkan hasad dengki, tiada

tolak ansur, tidak jujur, buruk sangka, pendendam dan sombong, bangga, gila dunia serta

tamak ika kita lihat, *slam sangat menegah dan menghina perlakuan tersebut serta

melaksanakan ilmu tasa"u) dengan tegas yang membina ji"a dan hati manusia *ni

selaras dengan )irman Allah s"t “ Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya,

rugilah orang yang mengotorinya.”(Asy-Syams:9-10)dan sabda 5asulullah sa" “Allah

tiak memanang ru!a an harta kamu, teta!i "ia memanang hati an amalan

kamu”.ntuk membersihkan hati, kita mesti merujuk kepada Allah kerana Dialah yang

Maha &ahu dan ari) dengan hati, kerana Dia yang menciptakan kejadian manusia itu

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (33)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 33/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni %%

sendiri Dia yang menciptakan kita, pasti setiap masalah yang kita hadapi, Dia ada cara

untuk menyelesaikannya Maha susi Dia dari &idak Mengetahui Menyucikan hati, iaitu

dengan sentiasa membesarkan Allah dan merasakan pada hati baha"a &uhan adalah

segala-galanya, serta sentiasa bermuhasabah dan menghisab diri serta insa) hingga

bercucuran air mata meyesali dosa-dosa dan kesalahan uga, kita hendaklah sentiasa

menjalani hidup berlandaskan syarak, dan menyertakan Allah didalam setiap perbuatan

dan gerak-geri kita akinlah, dengan demikian itulah yang disebut &a3"a, iaitu perasaan

ber&uhan Dr*ng Abdurrahman Dan Gina,2>>%J+=

Langkah-Langkah Menga(asi Kerun(uhan Kerun(uhan khlak Dan

Moral Masyaraka(

Hangkah untuk membetulkan dan membina manusia ini adalah pekerjaan yang

sukar dan paling rumit untuk dilakukan *a tidak boleh dibuat dan dilakukan sesuka hati,

kerana jika tersilap mendidik, lahirlah masyarakat yang ada seperti hari ini (asilnya juga

bukan boleh dilihat dalam masa yang singkat, kerana ji"a manusia merupakan "adah

yang ingin dipenuhi dan direbutkan oleh berbagai unsur, seperti malaikat, syaitan dan

hai"an, dan na)su kitalah yang memilih, dengan dibantu akal yang terpimpin oleh syariat

dan keyakinan kepada &uhan ketauhidan ntuk mengatasi keruntuhan Akhlak yang

termasuk didalamnya mencakupi berbagai aspek seperti gejala sosial, sumbang mahram,

tidak berakhlak, dan sebagainya 8leh itu, perlulah kita mengatasinya secara lahiriah dan

batiniah hati, kerana gejala yang rosak ini menyerang manusia juga melalui lahir dan

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (34)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 34/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni %+

batin, tidak ada jalan lain, inilah jalan untuk mengembalikan manusia kepada peri

kemanusiaan yang sebenar, yang selama ini bertopengkan peri kehai"anan

"saha Dan Langkah Menga(asi Ge+ala Sosial Se2ara Lahiriah

saha menangani gejala yang gila ini, kita perlukan strategi dalam perjuangan iaitu,

1 &umpaskan lebih dahulu pintu kejahatan hati batiniah

2 Haksanakan halangan terhadap terbitan pintu kejahatan lahiriah, iaitu tutup pintu-

pintu kejahatan dalam kehidupan seharian manusia

% Hahirkan dan !ahirkan sebanyak mungkin amalan kebaikan dalam diri dan

masyarakat

+ /ita perlukan pemimpin yang bertanggungja"ab dan berta3"a

(ukum manusia yang jahat sebagai pengajaran

0ontoh usaha dan langkah untuk mengatasi gejala sosial secara lahiriah ialah, bagi

masalah sumbang mahram, kita perlulah )ahamkan syariat kepada masyarakat, iaitu

yakinkan tentang dosa dan melanggar (ukum &uhan yang mengharamkan !ina

dikalangan ahli keluarga uga, batasi pergaulan antara sesama ahli keluarga, agar si)at

malu itu sentiasa "ujud, kerana maksiat berlaku apabila si)at malu telah hilang $ekat

juga bahan bacaan dan tontonan yang tidak ber)aedah, tidak kejam jika kita berbuat

demikian kerana untuk menutup pintu kejahatan, serta galakkan perkah"inan bagi

golongan yang sudah cukup umur, tetapi berseorangan, termasuk orang tua aga juga

batasan aurat dan susunlah in)rastruktur rumah mengikut syariat, iaitu rumah yang ada %

bilik Akhirnya, kukuhkanlah tara) ekonomi keluarga, agar ibu sentiasa dirumah

menga"al anak-anak semasa ketiadaan bapa *ni kerana, ketiadaan ibu dirumah

menyebabkan haruan makan anak, sama ada dari kalangan bapa, mahupun adik-beradik

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (35)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 35/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni %

#egitu juga bagi masalah penagihan dadah, rokok mestilah dibanteras, kerana dari

rokoklah, dadah berleluasa dikalangan masyarakat /ita juga boleh mengadakan akti9iti

yang ber)aedah, bagi mengelakkan masa masyarakat terbuang dan terdedah kepada

perkara negati) *bu bapa juga seharusnya memberi kasih sayang dan perhatian lebih

kepada anak-anak, bagi mengisi kekosongan ji"a anak-anak /ita juga "ajib menyekat

akti9iti yang menggalakkan penagihan seperti konsert #lack Metal, "oodstock hippies

dan konsert rock, lebih-lebih lagi dari luar negara, yang mana artisnya menggunakan

dadah sebagai cara hidup, bagi mengisi kekosongan ji"a mereka yang tidak tentu arah

#agi masalah arakpula, hentikan pengeluaran permit dan lesen bagi menjualnya

dihentikan, agar masyarakat aman, serta larang penjualannya di kelab malam dan sosial

bagi orang atasan dan kenamaan, atas nama keadilan pihak kementerian yang

bertanggungja"ab Harang juga arak sebagi hidangan di majlis umum, dan sebarang

iklan, promosi dan tajaan arak hendaklah disekat dan dihalang

Masalah +udipula, kita boleh tanganinya dengan menutup pusat perjudian, dan

menghapuskan perjudian umum, seperti menyabung ayam dan nombor ekor, toto, dan

seumpamanya &idak dilupakan, banteras sebarang bentuk pertaruhan, sama ada dari segi

semangat kesukanan dan politik, kerana ia meningkatkan gejala sosial, sehingga

berbunuhan, bahkan ia mendidik masyarakat mendapat untung berlipat lipat kali ganda

Menangani rasuah dan penyele9engan pula, kita memerlukan ketelusan

didalam semua urusan, dengan mencatat akti9iti pengeluaran "ang dengan ke"ujudan

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (36)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 36/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni %6

panel penga"as dari semua golongan masyarakat, agar pilih kasih tidak "ujud

Pembahagian tender dan projek juga mesti adil dan merata, serta kelulusan projek juga

ditentukan atas dasar meritokrasi kelayakan, bukan atas dasar kroni masing-masing

#egitu juga dalam menangani pengangguran,beri latihan dan ilmu untuk mereka

berdikari sendiri, serta ubah masyarakat untuk mengukur kejayaan bukan kepada sijil,

tetapi kepada kemahiran dan bakat Masyarakat kita menentukan sistem pendidikan ,

seolah-olah orang yang tidak ada sijil dan hanya mempunyai kemahiran, adalah mereka

yang hina dan gagal dalam hidup alhal, 5asulullah sa" sangat menyanjung orang yang

berdikari dan bekerja sendiri, serta tidak mengharap gaji dan bergantung padanya 1>>?

$eterusnya, untuk menangani pembunuhan, yang sudah menjadi lumrah hari ini

5ogol, bersekedudukan, !ina dan lain-lain gejala sosial kebanyakannya berakhir dengan

bunuh-membunuh $eolah-olah pembunuhan itu akan terus menutup terus kes dan

skandal yang berlaku Mereka lupa pada Akhirat, baha"a adanya mahkamah Allah yang

Maha Adil, bahkan senang apabila terlepas dari polis dan mahkamah dunia

#agi menangani 8ina, li9a( dan bersekedudukan pula, pergaulan bebas,

pakaian yang nipis, ketat dan mengghairahkan hendaklah dielakkan /emampuan untuk

menga"al diri dari pergaulan yang tidak sihat, yang boleh menimbulkan !ina dan li"at,

seperti bergurau-senda, usik-mengusik, dan bertepuk-tampar sesama manusia

ang terakhirnya, bagi menangani rogolyang semakin ganas dan mempengaruhi

masyarakat yang semakin tak terka"al, hingga kanak-kanak yang kecil pun menjadi

mangsanya Na)su syah"at sudah menguasai pertimbangan akal manusia Didalam

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (37)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 37/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni %<

masyarakat yang sudah rosak ini, anak perempuan perlulah dijaga dan tidak dibiar

keseorangan, dimana jua hatta sehingga dalam rumah sekalipunntuk menyelamatkan

diri, kembalilah kepada syariat, jangan berjalan seorang diri, mahupun sendirian dirumah

(ati juga mesti sentiasa cemas dan bimbang dan curiga terhadap keselamatan anak dan

orang perempuan kita

"saha Dan Langkah Menga(asi Ge+ala Sosial Se2ara $ohaniah

Gejala sosial dan keruntuhan nilai murni berlaku kerana roh dan hati orang atau

masyarakat telah rosak Maka, ada juga cara pembaikan untuk mengembalikan manusia

kepada )itrahnya yang asal, yang selamat lagi menyelamatkan

Dian(ara "saha Dan Kaedah Peruba(an Se2ara $ohaniah7

)* Kembalikan kenalkan manusia kepada %uhan 5llahu$abbi*

Manusia perlu dikenalkan kembali dengan &uhan dan dirasakan peranan &uhan

dalam setiap gerak-laku kehidupan kita 5asulullah sa" pernah bersabda “A##aluin

$akri%atullah”iaitu, BA#al-a#al agama itu mengenal AllahC, kenapa dikatakan kenal,

bukan perkataan BtahuC /ita mengetahui baha"a Allah itu Maha 'sa, Maha Mengetahui,

Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha #erkuasa dan

Dialah yang Maha $egala-galanya &api, 5asulullah kata BkenalC, kenapa4 *ni kerana

BtahuC adalah kerja akal, sedang BkenalC adalah kerja hati dan roh manusia #egitu juga

perjuangan 5asulullah selama 1% tahun di Mekah, mengenalkan Allah yang Maha 'sa

kepada manusia, sedang #aginda berjuang menegakkan syariat selama 1> tahun di

Madinah, memba"a syariat yang beribu-ribu itu /enapa lebih lama masa digunakan

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (38)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 38/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni %=

untuk mengenalkan Allah, dari mengenalkan syariat4 *ni kerana, bila &uhan sudah

dikenali, maka syariat akan menjadi mudah #aginda hanya menanamkan iman dan

keyakinan Para $ahabat, hingga Para $ahabat terasa kebesaran Allah dan

kePerkasaannya Dikenalkan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga

benar-benar timbul rasa cinta yang mendalam kepada &uhan, serta tercetus pula rasa

rindu kepada-Nya Dalam pada itu juga, baginda tanamkan rasa Maha (ebat-Nya &uhan,

hingga Para $ahabat terasa gerun, cemas, dan bimbang dengan &uhan &etapi, bukan

semudah itu untuk menanamkan rasa-rasa ber&uhan, dan rasa baha"a diri adalah hamba

yang hina $ebab itulah terpaksa mengambil masa yang lama Manusia hari ini bukan

sahaja tidak kenal, bahkan tidak tahu dan mahu mengambil tahu tentang &uhan, apatah

lagi untuk merasakan peranan &uhan Allah dalam segala aspek kehidupan kita

* Membersihkan ha(i dan +i9a manusia

(ati mempunyai peranan yang besar dan hebat pada diri manusia, kerana ia

adalah raja didalam diri dan roh manusia *ni bersesuaian dengan sabda 5asulullah sa"

yang bermaksud, “"ialam iri anak Aam aa seketul aging, &ika 'aik aging itu,

'aiklah orangnya. ika &ahat aging itu maka &ahatlah ia. etahuilah itulah hati.”

(*i#ayat Bukhari an $uslim).#egitulah besarnya peranan hati manusia Maksudnya,

jika hatinya bersih, maka baiklah anggota badan yang lain 0ontohnya, orang mengatakan

baik BhatiC orang tersebut, apabila dia bersedekah kepada )akir miskin /enapa hati yang

dirujuk orang itu, ini kerana dari hati yang baik, akan lahir darinya perbuatan yang baik

/alau begitu, si)at-si)at hati yang terpuji mahmudah mesti disuburkan dengan

sesuburnya, sedang si)at-si)at keji hati ma!mumah dibuang dan dihalusi, agar ia dapat

menghasilkan kembali peribadi agung, seperti Para $ahabat ra dan tabi;in-tabi;in ra

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (39)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 39/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni %@

Antara si)at yang mesti disuburkan ialah si)at suka meminta maa) serta memberi maa),

bertolak ansur, berkasih sayang, merendah diri, ikhlas, jujur, amanah, baik sangka,

pemurah dan si)at-si)at yang lain #ila si)at-si)at ini sudah mendarah daging, maka akan

berkuranglah kes rogol, !ina, rompak, mencuri, minum arak pelacuran, bergaul bebas,

pendedahan aurat dan sebagainya usteru itu, proses membersihkan ji"a mesti menjadi

program penting dalam hidup kita, sebagaimana program lahiriah yang diusahakan,

pembangunan rohaniah mesti lebih pesat dan diutamakan, agar akhlak kita membangun

bersama dengan kemajuan material yang kita nikmati sekarang ini /erajaan mesti

mengusahakan program rohaniah dan membina roh ini melalui dak"ah dan pendidikan,

biar semua manusia dengar, tahu, dan ikut perjuangan membina akhlak dan

membersihkan hati, sekaligus menentang kehendak na)su yang bertentangan dengan

syarak $upaya semua umat *slam bercita-cita tinggi untuk mencapai darjat orang soleh

melakukan apa yang disuruh, tinggal dan jauhi apa yang dilarang dan darjat na)su yang

terpuji, bukan na)su yang dikeji

* Sembahyang membina Peribadi gung

*slam sangat menegaskan kepentingan solat secara berjemaah dan khusyuk

didalam beribadah kepada 5abb, Allah #iarlah kita bersungguh-sungguh mengerjakan 2

rakaat solat yang khusyuk, dari banyak rakaat, tetapi )ikiran kita mengelilingi seluruh

dunia dan lalai dalam bersembahyang *ni kerana, tidak dikatakan agama, jika tidak ada

upacara penyembahan, bermakna penyembahan ini didalam solat berhadapan dengan

Allah telah telah ber)irman, dengan )irman-Nya yang sangat mahsyur, “+eraka ail

'agi orang yang lalai alam solatnya”. Ha"an lalai ialah ingat, bermakna Allah ingin

kita sentiasa mengingati-Nya dalam setiap saat, sama ada dari segi )ikiran, perkataan

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (40)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 40/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni +>

mahupun perbuatan didalam solat $olat yang khusyuk amat dipentingkan kerana, selagi

solat tidak khusyuk, penyakit hati ma!mumah seseorang itu tidak dapat ditumpaskan,

seperti sombong, pemarah, hasad, megah, tamak dan dendam Dari sinilah lahirnya

penyakit masyarakat, ertinya jika sembahyang yang tidak khusyuk, ma!mumah masih

"ujud ika ma!mumah "ujud, penyakit masyarakat masih "ujud /alau begitu, untuk

menangani gejala masyarakat, betulkan sembahyang terlebih dahulu $embahyang adalah

ubat penyakit masyarakat #eginilah metodologi cara membaiki masyarakat menurut

*slam Mursyidah Musta))a Dan Maryam $ha)ie,2>>+J11 allahua;lam

.* 0iburan yang selama( lagi menyelama(kan menggan(ikan hiburan yang rosak

lagi merosakkan

ika disoroti kehidupan remaja tonggak agama, bangsa dan negara hari ini,

hiburan dari #arat yang rosak lagi keji menempati ji"a mereka, bahkan sudah mendarah

daging dalam kehidupan mereka (iburan adalah )itrah yang selaras dengan keinginan

dan keperluan manusia &iada siapa yang dapat na)ikan sedemikian ika begitu, tidak

adakah lagi hiburan yang selamat lagi menyelamatkan /ami, sebagai remaja yang

berhaluan yang sentiasa mengikuti perkembangan semasa industri hiburan, akhirnya

menjumpai sebuah kumpulan nasyid perempuan yang mampu untuk menjadi laluan

alternati) kepada masyarakat /umpulan tersebut ialah Ma"addah dengan cogan kata

mereka, 0intai &uhan, $ayangi Manusia, bukan sahaja dapat memuaskan hati, malahan

membina si)atsi)at ber&uhan *ni kerana hampir keseluruhan lagu dan liriknya cukup

indah, menginsa)kan, mengkagumkan dan mampu menenangkan ji"a, serta bersi)at

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (41)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 41/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni +1

ke&uhanan tauhid Apatah lagi jika dilihat kepada keikhlasannya memperjuangkan

*slam dan nilai-nilai murni, dalam masa % tahun bergerak, 22 album telah dikeluarkan,

menjadikannya satu "adah nasyid yang unik, menarik untuk dikuti dan diperjuangkan

0ubung-Kai( n(ara Perkembangan Globalisasi Dan Pembangunan

Nilai-Nilai Murni Dan khlak

$etelah dihuraikan secara panjang lebar, dapatlah kita huraikan baha"a

perkembangan globalisasi mempunyai hubung kait yang sangat mendalam dengan

pembangunan nilai murni dan akhlak masyarakat dan manusia sejagat *ni kerana

perkembangan globalisasi telah merubah tata nilai dan menghakis nilai murni dan akhlak

manusia dari berbagai aspek, seperti yang telah dihuraikan #egitu juga dengan

kepentingan pembangunan insaniah dalam membetulkan kembali hati-hati masyarakat,

untuk mencipta tamadun manusia yang cemerlang dari sudut material dan kemajuan

)i!ikal, serta terbilang dalam soal pembangunan roh dan batin manusia, selanjutnya

lahirlah masyarakat yang sangat cinta dan takutkan &uhan, hasil mujahadah jihad

terhadap na)su dan ta3"a perasaan ber&uhannya yang tinggi dan teguh *nsyaAllah

Kesimpulan

(akikatnya, perkembangan globalisasi dan pembangunan nilai-nilai murni dan

akhlak manusia mempunyai kaitan yang cukup rapat, dan menarik untuk dikaji serta

dihayati $esungguhnya, dari rentetan sejarahlah yang mencipta )enomena-)enomena

yang sedang berlaku keatas masyarakat hari ini Disaat kemajuan material dan teknologi

memuncak hebatnya, disaat itu jugalah tamadun roh dan insaniah manusia jatuh

menjunam sejunam-junamnya, hingga melata kejahatan, "alaupun bijak pandai dan alim

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (42)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 42/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni +2

ulama sudah bertimbun $eluruh dunia umpama masih tidak sedar lagi akan kepentingan

roh dan hati manusia, biarlah dengan terhasilnya kertas kerja ini, dapatlah manusia

mengambil tahu tentang perkembangan hati dan rohnya yang sudah lama dipinggir dan

diketepikan Moga, dengan demikian juga, tercapailah cita-cita kami untuk melihat

kembali manusia kembali kepada kemanusiaan dan )itrah semula jadinya, agar kebaikan

melata banyaknya, sepertimana melatanya kejahatan dan ke!aliman di hari ini

$u+ukan

Ki(ab

l-:uran Ki(abullah

s-Sunnah dan 0adis $asulullah sa9

Kamus

); Kamus De9an 52e(akan ke-))*

; Kamus Pela+ar 52e(akan ke-)<*

Buku

); bdul $ahman 0a+i bdullah;)==>;?emikiran slam "i $alaysia? 7 De9an

Bahasa Dan Pus(aka @ Pusa( PAA "SM; Dr; !ng bdurrahman $ E&&endi @ Dr; !ng; Gina Puspi(a;<<;?lmu "an

/ikmah, ili ? 7 Penerbi(an Minda !kh9an

; Dr; Said bin Mus&ir l-:ah(hani;<<;?Buku utih Syaikh A'ul air Al-

ailani?7 Darul 'alah, !ndonesia

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (43)

8/18/2019 Documents.tips Globalisasi 558467825a951

http://slidepdf.com/reader/full/documentstips-globalisasi-558467825a951 43/43

Globalisasi Dan Pembangunan Nilai-Nilai Murni +%

.; Me+ar 5B* bu D8ar @ "s(a8 Mohd;$asidi ;<<.;“2konomi slam $enurut

ehenak 3uhan” 7 Penerbi(an Minda !kh9an

1; Murshidah Mus(a&&a @ Maryam Sha&ie;<<.; $enangani 4e&ala Sosial

$enurut slam? 7 Penerbi(an Minda !kh9an

6; Can Li8 O8man Can Omar;<<;?$engurus Agena A'a 1, 5a'aran "an

ersia!an "alam 2ra 4lo'alisasi? 7 GB/

!n(erne(

); h((p7id;9ikipedia;org

;h((p7999;dik(i;ne(

; h((p7999;ekonomirakya(;org

.;h((p7999;ui(mppl;edu;my

1; h((p7999;&amilypla2e;2om;my

Documents.tips Globalisasi 558467825a951 - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated:

Views: 5985

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.